venerdì 9 marzo 2012

Gli esordi di Keith Haring raccontati al Brooklyn Museum di New York

                                                                                                Keith Haring, Untitled, 1980
                                                                            Sumi ink on Bristol board, 20 x 26 in. (50.8 x 66.0 cm)
                                                                       Collection Keith Haring Foundation. © Keith Haring Foundation